top of page
Miami skyline

MIAMI BE305

Pwogram benchmarking 305 Building Efficiency Vil Miami

Find Building ID
Miami Sunset

ki sa ki BE305?

Building Efficiency 305 (BE305) se yon pwogram ki ede asire yon vil ki pi rezistan anrapò ak bilding ki egziste deja.

Miami Skyline

Ansanm,
Nou Pi Fò.

Vil Miami te toujou vilnerab a siklòn, vag tanpèt, ak inondasyon, epi nou gen yon istwa solid nan pwospere an fas advèsite. Pou asire yon avni dirab pou Vil la ak rezidan li yo, City of Miami ap pran etap odasye pou mete ann aplikasyon yon apwòch inovatè ak holistic pou rezistans.

Kondisyon pou pwopriyetè bilding lan

Pwogram sa a mande pou pwopriyetè bilding komèsyal 20,000 pye kare oswa plis pou rapòte done itilizasyon enèji nan tout bilding yo chak ane. Rapò pwopriyetè bilding yo pral pwogresivman nan lè siplemantè, pa pye kare, ak egzijans rapò pou 100,000 pye kare ak pi wo a kòmanse nan 2023.

Lè yo mezire ak swiv itilizasyon enèji nan bilding yo, pwopriyetè bilding ak lokatè yo ka pi byen konprann ki jan pèfòmans enèji yo konpare ak bilding ki sanble ak idantifye opòtinite pou diminye fatra enèji.

bottom of page